top of page

Ahmet Zafer Studio

Hizmet Sözleşmesi

Ahmet Zafer Studio | Premium Wix Site Tasarım Hizmeti Sözleşmesi

Madde 1 – TARAFLAR

İşbu Web Tasarım Sözleşmesi, (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) aşağıda yer alan taraflar arasında akdedilmiştir.

 1. *** adresinde faaliyet gösteren, Ahmet Zafer Kaymaz (Bundan böyle “Tasarımcı” olarak anılacaktır); ve

 2. *** adresinde faaliyet gösteren, *** ****(Bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır.)

İşbu Sözleşme’de, Tasarımcı ve Müşteri, ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

Madde 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Müşteri’ye yönelik müşterinin taleplerine uygun bir Wix web sitesinin tasarlanması Wix web sitesinin yürütülmesi için gerekenlerin hazırlanması, tüm bu süreçte (Bundan böyle “Proje” olarak anılacaktır.) ve devamında Wix web sitesinde ilişkin gerekli teknik bakım hizmetlerinin sağlanması kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir

Madde 3 - PROJE KAPSAMI VE İŞLEYİŞ

İşbu sözleşme kapsamında proje aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır.

 1. Marka kimliği çerçevesi içerisinde sitenin tasarımına başlanması.

 2. İnternet sitesi sayfa ve içeriklerinin temini

 3. Her sayfa için tasarımın yapılması ve ardından sayfa hakkında istişare edilmesi ve sayfanın tamamlanması.

 4. SEO ve mobil optimizasyonun yapılması ve sürecinin tamamlanması.

Madde 4 - MÜŞTERİ'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Müşteri**, bulut tabanlı web geliştirme hizmetleri sağlayan WİX‘ten kaynaklanan aylık ödeme ihtiyaçlarının kendisi tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.**

4.2 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve metin bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden TASARIMCI sorumlu tutulamaz. Bu halde, gecikme süresi teslim süresine eklenir.

4.3 MÜŞTERİ, TASARIMCI tarafından üretilen tasarımlarda kullanılan özel grafik, tasarım, çizim, harita, model, animasyon, logo, amblem ve yazı tipinin manevi haklarının TASARIMCI’ya ait olduğunu, ancak bunların tüm mali haklarını alıp mülkiyetine geçtiğini, bu grafiklerin hiçbir şekilde işbu sözleşmenin amacına aykırı çoğaltıp, dağıtmayacağını, sözleşmede yazılı web sitesinden başka elektronik veya basılı bir mecrada kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından kullanılmak üzere sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde, TASARIMCI’nın hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

4.5 MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %50’si kadar fark ödeyeceğini kabul eder. Bütün olarak değiştirmeden kasıt, mevcut tasarımın en az %50’sinden fazlasının değiştirilmesidir. Müşterinin değişiklik talebinin bütün olarak değiştirme anlamına gelmesi halinde bu durum Tasarımcı tarafından Müşteri’ye bildirilecek, Müşteri’nin kabulü ile çalışmalara devam edilecektir.

4.6 MÜŞTERİ, TASARIMCI’nın onay için göndermiş olduğu her çalışmayı en geç 72 saat içinde uygun olup olmadığını denetleyerek TASARIMCI’ya onay verecektir. Bu süre içinde olumlu / olumsuz bir cevap verilmediği takdirde, MÜŞTERİ çalışmayı onaylamış sayılır.

Madde 5 - TASARIMCI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 TASARIMCI; işbu sözleşme konusu olan ve MÜŞTERİ’nin ihtiyaç duyduğu tasarım hizmetini, bulut tabanlı Wix HTML5 Düzenleyicisi, Wix platformunda bulunan uygulamalar (Wix Velo hariç) ve Wix iş ortağı araçlarının sağladığı imkanlar dahilinde vermekle yükümlüdür.

5.2 TASARIMCI, MÜŞTERİ'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları söz konusu hata ve sorunların tespitinden itibaren 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. İki tarafın da anlaşmasıyla bu süre uzatılabilir.

5.3 TASARIMCI, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve veritabanı değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

5.4 TASARIMCI, MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımlar bakımından bütün olarak tasarım değişikliğini gerektirmeyen düzeltmeler için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5 Web sitesinin taslak yayımı, 2 hafta, bitmiş yayımı 2 hafta içinde yapılacaktır.

Madde 6 - HİZMET BEDELİ

6.1 Hizmet bedeli ***₺ (KDV Dahil) (Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

6.2 MÜŞTERİ, Hizmet bedeli'nin tamamını iş başlangıcında peşin olarak TASARIMCI’nın internet sitesi üzerinden (https://ahmetzafer.com) ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6**.3** Ödemelerin yapılmaması durumunda, TASARIMCI taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.

6.4 Hizmet Bedeli “Premium” internet sitesi’ne ilişkin olup aşağıdaki hususlar ücrete dahildir.

 • 4 Sayfadan oluşan paket:

  • Ana Sayfa

  • Hakkımızda

  • İletişim

  • Özel Sayfa

 • Mobil Optimizasyon

 • SEO Optimizasyonu

Madde 7- HİZMET SÜRESİ VE FESİH

7.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 4 hafta olarak belirlenmiş olup bu süre TASARIMCI tarafından tasarım ve web yazılımına uygulamanın gerçekleştirilmesi için gerekli tüm dokümanların verilmesi ile başlar. Sözleşme süresinin sona ermesinden 5 gün önce tarafların bu konuda anlaşmış olması halinde hizmet süresi ücret mukabilinde uzatılır.

7.2 Bu sözleşmenin uygulanmasında, taraflardan birinin, yüklendiği asli edimlerden veyahut sözleşmenin esaslı unsurlarından birini, zamanında ve/veya eksik ve/veya hiç ifa etmemesi halinde, diğer taraf, yazılı düzeltme bildiriminde bulunarak, ihlal eden tarafa, aykırılığın giderilmesi için, 5 işgünü süre tanır. Tanınan süre içinde sözleşmeye aykırılık giderilmediği takdirde, ihlale uğrayan taraf, sözleşmeyi tek taraflı olarak, yazılı bir ihtara gerek olmaksızın ve herhangi bir nam altında tazminat ödemek zorunda olmaksızın feshedebilir. İhlal eden taraf, ihlale uğrayan tarafın bu sebeple uğradığı her türlü zararı tazmin eder.

Madde 8 - GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1. “Gizli Bilgi”, taraflarca gizliliği haiz, taraflara ait ya da taraflar için hassas olan her türlü ve tüm bilgileri içerir. Bunun yanında “Gizli Bilgi”, işbu Sözleşme konusu web sitesi ve web sitesine ait her türlü basılı veya elektronik dokümanı, sınıra tabi olmaksızın piyasaya sürülmüş olan ya da olmayan taraflara ait diğer ürünleri, ürünlerin pazarlanması ya da tanıtımı, iş plan, tatbikat ya da politikalarına ilişkin bilgileri, dokümanları, makaleleri, fotoğrafları ve tarafların gizli tutması gereken üçüncü kişilerden alınmış bilgileri kapsar. Ayrıca, “Gizli Bilgi”, sınırlamaya tabi olmaksızın taraflara ait ticari sırlar, kaynak kodu, emtia kodu, patentler, buluşlar, bilgisayar sabit programları, tasarımlar, formüller, teknik özellikler, mali bilgi ve öngörüler, tedarikçiler ve muhtemel tedarikçiler hakkındaki listeleri, müşteriler ve muhtemel müşteriler hakkındaki listeleri, piyasa bilgileri, malzeme listeleri, çalışan listeleri, idare metodları, know-how, çalışma metodları, üretim teknikleri, işletim teknikleri, bunlarla ilgili tüm kılavuz, belge, rapor, mali tablolar, dosyalar, (makine ya da kullanıcı tarafından okunabilen) bilgisayar disket ve kayıtları ve diğer yazılı veya elektronik bilgileri içerir.

8.2. Tarafların kendisi ve/veya çalışanları tarafından bilinen ya da taraflardan birinin çalışanlarınca diğer tarafın çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi ile tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında birbirlerinden yazılı ya da sözlü yoldan öğreneceği tüm ticari, mali ve teknik bilgiler de gizli bilgi olarak kabul edilir.

8.3. Taraflar; işbu Sözleşme kapsamında belirtilmiş olan gizli bilgileri diğer tarafın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşamaz, yayımlayamaz ve herhangi bir nedenle izinsiz kullanamaz.

8.4. Taraflardan biri; hukuken ya da idari veya yargısal bir karar uyarınca ya da diğer bir yasal usul gereği bir gizli bilgiyi ifşa etmeye mecbur tutulursa; böyle bir ifşa ile ilgili olarak diğer tarafa, onun müdahalesine imkân tanıyacak şekilde makul süre öncesinde ihbarda bulunur ve istenen bilgilerin gizli ve hassas niteliği konusunda alıcı tarafı bilgilendirir, ayrıca alıcı tarafın bu bilgileri gizli bilgi olarak işleme almasını sağlamak için makul çaba sarf eder.

8.5. Taraflar,  işbu Sözleşme kapsamında eriştikleri/ erişecekleri kişisel verileri yalnızca işbu Sözleşme’nin amaçlarına uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettikleri kişisel verilerin korunmasından, hukuka uygun biçimde işlenmesinden ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında tüm yükümlülüklerden ve elde ettikleri bilgiler kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veya ilgili mevzuata, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun kararlarına aykırı hareket etmeleri halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde kendilerinin sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8.6. Tarafların birbirlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetleme zorunluluğu yoktur. Taraflar, her türlü kişisel veri için diğer taraf tarafından yasal düzenlemelerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirildiğini varsayarak hareket edeceklerdir.

Madde 9 – ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve ahmetzafer.com internet sitesi üzerinden yapılan mesajlaşmalar gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

Madde 10 – Mücbir Sebep

Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendiği yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin (örneğin savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel vb.) meydana gelmesi, mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek ve işbu mücbir sebepten etkilenen Taraf, mücbir sebep halini, ortaya çıkmasını müteakip en geç 3(üç) iş günü içerisinde, diğer Taraf’a yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin vukuu ile askıya alınan Sözleşme, mücbir sebebin aralıksız 1 (bir) ay devam etmesi halinde, kendiliğinden sona erecektir. Taraflar, mücbir sebep dolayısıyla, yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaklardır

Madde 11 - MUHTELİF HÜKÜMLER

11.1 İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Sakarya mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.2 Tarafların tebligat adresleri sözleşmenin başında belirtilen adreslerdir. Adres değişikliklerini taraflar değişiklikten itibaren 7 gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirecektir. Bu kurala uyulmaması durumunda sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

11.3 İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal, sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine de etki etmeyecektir.

11.4 Taraflar, işbu Sözleşmenin hiçbir surette taraflar arasında herhangi bir türde ortaklık, ortak girişim, iş birliği veya işçi-işveren, taşeronluk, alt işverenlik ilişkisi veya aracılık ilişkisi oluşturmayacağını, bu şekilde yorumlanamayacağını, hiçbir surette ve koşulda, Taraflardan herhangi biri ile diğer Tarafın çalışanları arasında bir ilişki kurmayacağını, tarafların bağımsız birer sözleşme tarafı olduğunu, diğer tarafın ortağı, acentesi, çalışanı, taşeronu olmadığını açıkça kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflardan hiçbiri, hiçbir surette veya gerekçe ile diğer Taraf adına ve/veya hesabına işlem yapma, diğer Tarafı bağlayıcı ve borçlandırıcı işlem yapma hak ve yetkisine sahip değildir.

11.5 İşbu sözleşme taraflar arasında Türk Borçlar Kanunu ve ilgili tüm mevzuat hükümleri uyarınca iş görme/danışmanlık sözleşmesi niteliğinde olup; her bir hükmü ve tarafların sözleşmedeki iradeleri sözleşme hükümlerinin bu şekilde yorumlanması yönündedir.

11 (on bir) maddeden oluşan işbu sözleşme //*** tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve Taraflarca imza altına alınmıştır.

Müşteri -

Tasarımcı -

bottom of page